czystagmina.stare-babice.eu
Start Deklaracja o odpadach
PDF Drukuj Email
czwartek, 08 stycznia 2015 07:49

Deklaracja o odpadach w gospodarstwie domowym

WZÓR DEKLARACJI zgodny z Uchwałą RADY GMINY STARE BABICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice w załączniku (pdf)
Załącznik:
Załącznik:
  1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1945 ze zmianami).
  2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Stare Babice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  3. Przez właściciela nieruchomości rozumie się właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością.
  4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do  Wójta Gminy Stare Babice nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.                  
    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

-------------------------------------

Opłaty za wywóz od stycznia 2018 roku

Na sesji XXXVI z dnia 29 listopada 2017 roku podjęto uchwałę XXXVII/373/2017 dotyczącą wywozu nieczystości:

Stawki za gospodarowanie odpadami od stycznia 2018 r.:

19 zł/osobę za odpady segregowane i 29 zł/osobę za niesegregowane

INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE
Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają informację od Wójta Gminy o indywidualnych kontach bankowych, na które należy wpłacać za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poprawiony: wtorek, 02 stycznia 2018 10:18
  Joomla 1.5 themes free created by Lonex.